Polityka prywatności

Dla klientów korzystających z usług danych świadczonych przez Szkołę Języków Obcych
i Biura Tłumaczeń „MS-MASTERS”.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) uprzejmie informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane przez Szkołę Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „MS-MASTERS” z siedzibą w Olsztynie, ul. 11 Listopada 7/2, 10-110 Olsztyn.

Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: 
  Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „MS-MASTERS” z siedzibą w Olsztynie, kod 10-110, ulica 11 Listopada  7/2, REGON: 510 308 335 , NIP: 739-129-04-99
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej 
  na adres: Szkoła  Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „MS-MASTERS ul. 11 Listopada 7/2, 10-110 Olsztyn lub poczty elektronicznej: e-mail biuro@msmasters.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem przy spełnieniu warunku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu 
  klientom usług szkoleniowych z zakresu edukacji językowej. 
  Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. 
 4. Administrator przetwarza Państwa dane w celu zachowania bezpiecznego wizerunku uczniów i pracowników współpracujących ze szkołą.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one 
  udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry 
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
  prawo do: 
  - dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  - sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
  - usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),                                                                                                                     - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: 
biuro@msmasters.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „MS-MASTERS”, 10-110 Olsztyn, ulica 11 Listopada  7/2,

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1.Dane, które otrzymaliśmy w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy sprzedaży zostaną usunięte z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymaliśmy Twoje ostatnie zapytanie.

2.Dane pozyskane w związku z zawarciem umowy i wykonania jej zapisów przetwarzamy do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz do końca okresu wynikającego z przepisów prawa określającego okres przechowywania danych osobowych, np. przepisy podatkowe.

3.Dane związane z twoim poziomem zaawansowania oraz postępami w wykupionym prze Ciebie kursie językowym przechowujemy do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończyła się umowa.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, że jest warunkiem zawarcia umowy oraz wynika z przepisów prawa, w tym m.in. prawa podatkowego. Jeśli nie zgadzasz się na podanie możemy odmówić zawarcia umowy, lub dochodzić ewentualnych roszczeń.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Administrator Danych Osobowych 
Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń „MS-MASTERS” mgr Maria Siemionek

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzania danych osobowych

 

MS MASTERS Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marii Siemionek

ul. 11 Listopada 7/2
10-110 Olsztyn
tel./fax (089) 535-34-34
e-mail: biuro@msmasters.com.pl
Jeżeli zapiszesz się na kurs Metodą Bezpośrednią w Szkole MASTERS otrzymasz od nas nielimitowany,bezpłatny dostęp do platformy internetowej. Sam decydujesz kiedy z niej skorzystasz. Dodatkową jej zaletą jest możliwość powrotu do przerobionego już materiału. Zapraszamy!!!